2012. december 23., vasárnap

Megjelent az első Doromb-kötet!


Do­romb: Köz­köl­té­szeti ta­nul­má­nyok, 1, szerk. Csörsz Ru­men Ist­ván, 
Bu­da­pest, re­citi, 2012.

"A Do­romb tanulmánykötet-sorozat a köz­köl­té­szet, a po­pu­lá­ris iro­da­lom rej­tel­mes vi­lá­gába ve­zet. A cí­met a re­form­kori deb­re­ceni kéz­ira­tok ha­tá­sára, öniro­ni­ku­san vá­lasz­tot­tuk. Nem két­sé­ges: bi­zony lant­ról lesz szó e kö­te­tek­ben, amely csak lát­szó­lag „ne­ga­tív”. In­kább: me­zít­lá­bas, fa­pa­dos, furn­ér­tetős, fil­lé­res, egy­húrú, al­kalmi… Aki lan­tot pen­dít, az ké­pes dal­la­mot ját­szani – aki do­rom­bot, az a dal­lam­nak csak árnyé­kát, ki­vo­na­tát, rit­mu­sát, il­lú­zi­ó­ját. Az egyi­kük lét­re­hoz, a má­si­kuk fel­idéz, he­lyet­te­sít, re– vagy de­konst­ruál. Egyi­küké a Mű, má­si­kuké a szöveg. A so­ro­zat nyitó da­rab­já­nak ta­nul­má­nyai a kö­zép­kor­tól a re­form­ko­rig sok­féle köz­köl­té­szeti érint­ke­zé­sekről, hát­tér­tu­dás­ról, a po­pu­lá­ris kul­túra iro­dalmi kap­cso­la­ta­i­ról tu­dó­sí­ta­nak. Ta­lán íze­lítőt ad­nak ab­ból a kör­for­gás­ból, amely száj­ha­gyo­mány és írás­be­li­ség, elit mű­vé­sze­tek és a köz­népi, fa­lusi, mező­vá­rosi, később pol­gári kö­zös­ségi mű­velt­ség kö­zött fi­gyel­hető meg. S ne gon­dol­juk, hogy csak e régi ko­rok­ban, hi­szen nap­ja­in­kig egé­szen ha­so
nló fo­lya­ma­tok tart­ják ébren a po­pu­lá­ris kultúrát."


A kötet tartalma: 

BARTÓK Zsófia Ágnes: Az Exemplum mirabile történetének szóbeli és írott hagyományozódása
VADAI István: Szóban kettő – írva négy. Az oralitás metrikájáról
ÁCS Pál: A látható nyelv. A költészet vizuális képe a XVI. századi magyar könyvekben
CSIRKÉS Ferenc: Egy török nyelvű vallási propagandavers a XVI. századi Iránból és Anatóliából
KISS Béla: Hymen szövétneke. Mitológiai utalások a XVIII–XIX. századi magyar lakodalmi költészetben
VOGEL Zsuzsa: Faludi Ferenc verseinek recepciója a XVIII–XIX. századi kéziratos énekeskönyvekben
CSÖRSZ Rumen István: Az első magyar lírai antológia: a váci Énekes Gyűjtemény (1799, 1801, 1803, 1823)
NAGY Krisztina: „Én vagyok a petri gulyás…” Irodalmi-folklorisztikai szövegcsalád-vizsgálat és elemzés (II. rész)
KNAPP Éva: „Wirtusfű Wirágból kötöm Wers Rósáit”. Egy ismeretlen Berei Farkas András-nyomtatvány 1820-ból
KÜLLŐS Imola: Kapros János nótája. Egy katona kivégzési búcsúja a XIX. század első harmadából
VOIGT Vilmos: Rumy Károly György magyar népdalai – John Bowring számára
 Forrás: reciti.hu

A kötet teljes tartama letölthető egyben, vagy tanulmányonként  a fenti webcímen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése